48 pieces

Ages 3+

(FUN007)

SKU FUN007
Barcode # 6934513159518
Brand Fun Factory
Shipping Weight 0.4200kg
Shipping Width 0.135m
Shipping Height 0.185m
Shipping Length 0.055m
Shipping Cubic 0.001374000m3